Версия за печат

02211-2018-0002

BG-Кюстендил:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

44. Химически науки


Решение номер 2 от дата 23.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000254995

BG415, Природо-математическа гимназия ПМГ Проф. Емануил Иванов, ул. Проф. Георги Паспалев 11, За: Екатерина Паскалева, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 552258, E-mail: pmg_kn@abv.bg, Факс: 078 552258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pmgkn.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmgkn.com/index.php/about-us/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на технологично оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 126272.13 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

процедурата се възлага съгласно изискванията на стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от същия нораметивен акт и приложимите процедури, указани в чл.19, ал.1 от ЗОП, тъй като вклюва доставка на оборудване и обзавеждане на ученически кабинети.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП - в 10 дневен срок, считано от датата на ополучаване на решението на Възложителя или от изтичане на срока по чл.179 - срещу решението за откриване на процедуратаи/или решението за за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Екатерина Паскалева

VIII.2) Длъжност

Директор