Версия за печат

00197-2016-0004

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement-old/?category=1.

I.4) Основна дейност

ВодаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 72 от 16.03.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00197-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”, периодично, за срок от 2 (две) години.Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно. Изискванията към участниците и предлаганите от тях резервни части са подробно описани в документацията за участие и Техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Ю-01-66 от 04.07.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Меакомп ООД, ул. Арчарица 2А, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 966681, E-mail: meacomp@dir.bg, Факс: 032 966702

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.08.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
204612 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Информация за процедурата може да бъде намерена в досието в Профил на купувача на следния адрес: http://www.vik.bg/public-procurement-old/view/OPO-1-04-s-predmetldquoDostavka-na-rezervni-chasti-za-vazduhoduvki-v-PSOV-eksploatirani-ot-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdiv-po-obosobeni-pozitzii-A-bdquoAertzenrdquo-tip-150S-GM-50L-GM-35S-GM-25S-i-GM-10S-B-bdquoHafirdquo-tip-ABU-308-150-V-bdquoKubichekrdquo-.html.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Спартак Лъвов Николов
VII.2)
Длъжност: Управител