Версия за печат

00972-2018-0003

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер РД-187 от дата 17.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет 'Проф. д-р Асен Златаров', бул. 'Проф. Якимов' № 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/profil-na-kupuvacha-m-bg/7-bulgarian-bg/681-netna-energiya-2018-bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Поф. д-р Асен Златаров".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Поф. д-р Асен Златаров" за срок 24 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на дейностите, подлежащи на изпълнение, ще направи постигането на целите на поръчката неизпълними.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 528000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид стойността на обществената поръчка, планираните от възложителя обществени поръчки и във връзка с чл. 20,ал.1, т.1 от ЗОП възложителят прилага предвидените от закона правила за открита процедура и при стриктно прилагане на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/ или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Магдалена Събева Миткова

VIII.2) Длъжност

ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"