Версия за печат

01158-2018-0021

BG-Русе:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-00-34 от дата 13.08.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков - зам. директор на Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура“, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/255.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад”. Авторският надзор по проекта ще бъде осъществен по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на комплексния проект за инвестиционна инициатива, както и да дава указания по време на изпълнението. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на проекта, съгласно чл. 162 от ЗУТ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът, за който ще се упражнява авторски надзор е само един, поради което е нецелесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С договор № 12 от 28.06.2017 г. на „4М енерджи“ ООД е възложено изготвяне на „Инвестиционен проект за изграждане на кабелни захранващи линии средно напрежение на ТП „Ерма“ до ТП № 1 и ТП № 2, преоборудване на уредба средно напрежение на ТП „Ерма“ с 3 броя КРУ и дооборудване на уредба средно напрежение на ТП № 1, съгласно указанията на „Енерго про мрежи“ АД в предварителен договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа“. В изпълнение на договора е изготвен инвестиционен проект, който е съгласуван и одобрен от Гл. архитект на Община Русе. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 206 от 29.05.2018 г. от Община Русе за обект трета категория. Видно от описаните факти налице са авторски права върху инвестиционен проект, разработен за нуждите на възложителя от лицето, поканено в настоящото договаряне „4М енерджи“ ООД - правно основание по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които пораждат необходимостта от упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта, тази дейност може да се осъществи само от лицата, които са автори на комплексния проект за инвестиционна инициатива. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„4М енерджи“ ООД, ЕИК 203321376, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Средна гора“ № 8, ет. 1. Възложителят ще сключи договор с поканеното дружество на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. В тази връзка, съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителя няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

„4М енерджи“ ООД следва да притежават засраховка „Професионална отговорност“ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. „4М енерджи“ ООД следва да осигури проектантския екип, изготвил инвестиционния проект за обекта. Преди сключване на договор, поканеното дружество следва да изпълни задълженията си по чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, като представи следните документи: 1. Документи удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата, както следва: 1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелства за съдимост на законните представители на дружеството; 1.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите, удостоверение от общината по седалището на възложителя, удостоверение от общината по седалището на поканеното дружество; 1.3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 2. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, подписани от законните представители на поканеното дружество. 3. Списък на лицата в проектантския екип, който ще упражнява авторски надзор по всички части на инвестиционния проект. 4. Удостоверения за проектантска правоспособност на лицата в проектантския екип.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Стоян Борисов Христов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон ТП Пристанище Русе