Версия за печат

02716-2018-0114

BG-ЧИРПАН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер РД-10-168 от дата 13.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540187

BG344, ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ №18, За: инж.Петко Игнатов - зам.директор, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0416 93072, E-mail: dgs_chirpan@abv.bg, Факс: 0416 96119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/nachalo.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2340.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва: • Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя; • Смяна на гуми (нови или собствени на ТП ДГС Чирпан) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост. • Ремонт на гуми.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделяне на обособени позиции, защото предметът на поръчката е неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

на осн.чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Димитров Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Чирпан