Версия за печат

00164-2017-0037

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дюкон Игнатий № 3, За: Марин Маринов, България 1092, София, Тел.: 02 9220656, E-mail: m.i.marinov@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 97 от 10.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00164-2017-0037
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на „Изстрел с осколочно-фугасна граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1”.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД-03-17/15.05.2018г. История от 15.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Вазовски машиностроителни заводи ЕАД, бул. Иван Вазов № 1, Бахамите 4330, Сопот, Тел.: 02 9805504, E-mail: office@vmz.bg, Факс: 02 9805504

Интернет адрес/и:

URL: www.vmz.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на „Изстрел с осколочно-фугасна граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А-28 на БМП-1”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

4

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2169400 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.95

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4242977.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Красимир Дончев Каракачанов
VII.2)
Длъжност: Министър на отбраната