Версия за печат

04666-2018-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер 215 от дата 10.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 202766380

BG411, ДП Български спортен тотализатор, ул. Хайдушко изворче № 28, За: Рада Гьонова, България 1618, София, Тел.: 00359 28181814 ; 00359 28181823, E-mail: op@toto.bg, Факс: 00359 28181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: хазарт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на застрахователни услуги, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“ - Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”. – Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове. Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“: -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/; -Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове. Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“: -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/; - Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове. Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“: -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/; - Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 420000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 423000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Обособена позиция № 2 „Застраховане отговорността към трети лица на служителите на ДП БСТ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана“, ще се възложи по реда, приложим за индивидуалната й стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП: 3 000 лева без ДДС, но с включен ДЗП


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал.1, т.1, буква "б" ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общата максимална прогнозна стойност за настощата обществена поръчка е сума в размер на 495 000 лева без ДДС /включва ДЗП/, рапределена по обособени позиции както следва: За обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“ – 100 000 лева без ДДС /с включен ДЗП/ и стойност на опция – 20 000 лв. без ДДС /с включен ДЗП/; За обособена позиция № 2 „Застраховане отговорността към трети лица на служителите на ДП БСТ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана“ - 3 000 лева без ДДС, но с включен ДЗП; За обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“ – 130 000 лева без ДДС /с включен ДЗП/ и стойност на опция – 26 000 лв. без ДДС /с включен ДЗП/; За обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“ – 60 000 лева без ДДС, но с включен ДЗП; За обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ – 130 000 лева без ДДС /включен ДЗП/ и стойност на опцията – 26 000 лв. без ДДС /с включен ДЗП/.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствта по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Дамян Георгиев Дамянов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор