Версия за печат

00621-2018-0007

BG-Две могили:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 638 от дата 06.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, Община Две могили, бул. България 84, За: Йоана Димитрова, България 7150, Две могили, Тел.: 08141 9205, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 08141 9207

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/?page=3.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили. Количествата са прогнозни за период от 12 месеца и не ангажират Възложителя с цялостното му усвояване за срока на договора. Прогнозни количества: Бензин А95 - 15500 литра Дизелово гориво 57000 литра Обхватът, обемът и изискванията към изпълнение на обществената поръчка са описани подробно в техническите спецификации, неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 198, ал. 5 от ЗОП, Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции, поръчката, която е за доставки и услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 121955 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста,Глава Двадесет и седма , чл. 197 , ал. 1т. 7 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Божидар Димитров Борисов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Две могили