Версия за печат

00184-2018-0010

BG-Пещера:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 24 от дата 02.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351750

BG423, община Пещера, ул. Дойранска епопея №17, За: Веселин Джелатов, България 4550, Пещера, Тел.: 0359 878557443, E-mail: efspop@outlook.com, Факс: 0359 35064165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180802YAim1336934.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на: т.1.1 „Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“ с размери 11,60м на 8,40м, като обхваща изпълнението на СМР отразяващи количеството, обема и сложността на изпълнението (По І-Част Пътна: 1-Почистване на строителната площадка; 2-Разрушаване, премахване и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; 3-Тротоарна настилка Доставка, полагане и уплътняване; и По ІІ-Част Конструкции: 1-Разрушаване и извозване на депо на връхната ст.б. конструкция на същесствуващ мост; 2-Демонтаж и извозване на депо на стоманени греди; 3-Изкоп зад устои; 4-Разкъртване и извозване на депо на кусинет; 5-Разваляне на каменна зидария; 6-Почистване на съществуващо радие; 7-Армировка за ново радие; 8-Бетониране радие; 9-Кофраж нови кусинетни греди; 10-Армировка нови кусинетни греди; …), така и следните общи дейности: а) Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; б) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти; в) Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа; г) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство; д) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; е) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; ж) Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; з) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; и) Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа; й) всички останали дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице т.1.2 Всичко, описано по-горе, като необходими дейности и всички необходими разходи, ще бъдат предвидени в единичните цени на и ще се прилагат в изпълнение на дейности, работи и количества описани в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите дейности, и е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 236590.32 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на настоящата Обществена поръчка се провежда като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на СТРОИТЕЛСТВО по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадат в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния предмет на обществената поръчка, а именно: „Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5(пет) на сто от стойността на договора без ДДС (ЦЕНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА без ДДС). Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЗАЙЧЕВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА