Версия за печат

02711-2018-0118

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 184 от дата 01.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120179

BG334, Териториално поделение ДГС Търговище гр. Търговище към СИДП ДП гр. Шумен, бул. Цар Освободитет № 22, За: Александър Керманов, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstargovishte.sidp.bg/ps4/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на мебелировка с включен монтаж за административната сграда на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП "ДГС Търговище" гр. Търговище, както следва: 1. Бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 120, Дълбочина 65. 2. Етажерка над бюро – Размери - см: Височина 40, Ширина 90, Дълбочина 25. 3. Етажерка на стена до каса – Размери - см: Височина 40 ,Ширина 90, Дълбочина 25. 4. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 505. 5. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 160, Дълбочина 70+90. 6. Контейнер с 3 чекмеджета - Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50. 7. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50. 8. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40. 9. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210,Ширина 80, Дълбочина 40. 10. Маса пред диван – Размери - см: Височина 45, Ширина 100, Дълбочина 50. 11. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 180, Дълбочина 92+85, 12. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50. 13. Поставка на колела на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50. 14. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40. 15. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40. 16. Заседателна маса – Размери - см: Височина 75, Ширина 180, Дълбочина 80. 17. Кутия с отваряеми врати (прикриваща окабеляване) – Размери - см: Височина 150, Ширина 85, Дълбочина 22. 18. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 190, Дълбочина 80+85. 19. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50. 20. Поставка на колела за комп. – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50. 21. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40. 22. Картотечен шкаф Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40. 23. Шкаф за принтер – Размери - см: Височина 75, Ширина 65, Дълбочина 60. 24. Маса посетители – Размери - см: Височина 50, Ширина 60, Дълбочина 60. 25. Г-образно бюро –Размери - см: Височина 75, Ширина 160, Дълбочина 70+90. 26. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50. 27. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50. 28. Посетителски модул кръг – Размери - см: Височина 75, Ширина 140, Дълбочина 70. 29. Помощно бюро – маса – Размери - см: Височина 75, Ширина 80, Дълбочина 40. 30. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40. 31. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40. 32. Отворен ъглов модул –Размери - см: Височина 210, Ширина 20, Дълбочина 42.. 33. Г-образно бюро – Размери - см: Височина 75, Ширина 160, Дълбочина 83+90. 34. Контейнер с 3 чекмеджета – Размери - см: Височина 51, Ширина 40, Дълбочина 50. 35. Поставка на колела за компютър – Размери - см: Височина 11,5, Ширина 25, Дълбочина 50. 36. Еднокрил гардероб – Размери - см: Височина 210, Ширина 45, Дълбочина 40. 37. Картотечен шкаф – Размери - см: Височина 210, Ширина 80, Дълбочина 40. 38. Отворена етажерка на стена – Размери - см: Височина 90, Ширина 35, Дълбочина 25. Гореописаните мебели са от материал ЛПДЧ с кант от ПВЦ. 39. Офис стол - • Височина 94-104, Ширина 61, Дълбочина 63, Височина на седалката 41-51, Фрикционни колела, регулируема височина, механизъм за блокиране; 40. Посетителски стол - Височина 86, Ширина 48, Дълбочина 43, Височина на седалката 50, Дълбока седалка 43, Материал: метална рамка, многослойна дървесина, дамаска клас С, пластмасови капаци. Посоченото в техническата спецификация офис обзавеждане е прогнозно. Възложителят запазва правото си да не заяви доставка и монтаж на посоченото в техническата спецификация офис обзавеждане и да го заявява за доставка и монтаж периодично и в различен обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и качество на изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 108300 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2018 г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв., без ДДС с обща стойност за ДП от 108 300 лв. без ДДС по т. 30 от Раздел "Доставки" по Приложение № 1 към Заповед № 467 от 19.12.2017 г., на Директора на Североизточно държавно предприятие ДП - гр. Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 467 от 19.12.2017 г.,на Директора на СИДП Шумен, като общата стойност на всички териториални поделения е под праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание на делегиране на правомощия при условията на чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед № 467 от 19.12.2017 г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалби може да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стела Иванова Атанасова

VIII.2) Длъжност

директор