Версия за печат

00164-2017-0034

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Дякон Игнатий № 3, За: В. Щерев, България 1092, София, Тел.: 02 9220688, E-mail: v.sterev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 94 от 09.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00164-2017-0034
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – по отделни обособени позиции от техническа спецификация TC A 80.2585.16 както следва: 1. обособена позиция 1 - доставка на 2 комплекта външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16). 2. обособена позиция 2 - доставка на 2 комплекта антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16). 3. обособена позиция 3 - доставка на –4 комплекта ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 05-4 от 15.02.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МИЛТЕХ ЕООД, ул. «Кукуш» 1, община Илинден, България 1309, София, Тел.: 02 8211386, E-mail: miltech@miltech-bg.com, Факс: 02 8211229

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse - 2 комплекта „външно оборудване”, 2 комплекта „антена с фидер” и 4 комплекта „ротатор за позициониране на антената".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

5

ІII.7) Стойност, посочена в договора
73692 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
73692 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Красимир Дончев Каракачанов
VII.2)
Длъжност: Министър на отбраната на Република България