Версия за печат

02317-2018-0002

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РК-12-066 от дата 24.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД /ДКЦ I-Добрич ЕООД, ул.Димитър Петков №3, За: инж.Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474; 0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Търговско дружество

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за Клинична лаборатория и Лаборатория по микробиология, медицински изделия - интраокулярни лещи и консумативи за Очен сектор, рентгенови филми и консумативи за Образна диагностика и лекарствени средства и медицински изделия за ДКЦ – І Добрич ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1–Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II;Обособена позиция №2–Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE;Обособена позиция №3–Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300;Обособена позиция №4–Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300;Обособена позиция №5–Реактиви и консумативи за SYSMEX-KX 21 N;Обособена позиция №6–Реактиви и консумативи за Start 4;Обособена позиция №7-Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500;Обособена позиция №8-Консумативи за затворена система за вземане на кръв;Обособена позиция №9-Реактиви и консумативи за Biosen C_line;Обособена позиция №10–Кювети за MINDRAY BS 300;Обособена позиция №11-Реактиви, буфери и разтвори;Обособена позиция №12-Имунохроматографски тестове;Обособена позиция №13-Латекс-аглутинационни тестове;Обособена позиция №14-Диагностични препарати I;Обособена позиция №15-Диагностични препарати II;Обособена позиция №16-Антибиотични дискове;Обособена позиция №17-Системи за идентификация;Обособена позиция №18-Диагностични тестове за урогенитални микоплазми;Обособена позиция №19-Мануални стрипове за елайза ридер EL-301;Обособена позиция №20-Бързи тестове касети (One step tests)-Имунохроматографски метод;Обособена позиция №21–Медицински изделия за офталмология I;Обособена позиция №22–Медицински изделия за офталмология II;Обособена позиция №23–Медицински изделия за офталмология III;Обособена позиция №24–Медицински изделия за офталмология IV;Обособена позиция №25–Медицински изделия за офталмология V;Обособена позиция №26–Медицински изделия за офталмология VI;Обособена позиция №27–Медицински изделия за офталмология VII;Обособена позиция №28–Медицински изделия за офталмология VIII;Обособена позиция №29–Медицински изделия за офталмология IX;Обособена позиция №30–Медицински изделия за офталмология X;Обособена позиция №31–Медицински изделия за офталмология XI;Обособена позиция №32-Рентгенови филми и консумативи за Образна диагностика;Обособена позиция №33–Дигитални рентгенови касети за Образна диагностика;Обособена позиция №34–Лекарствени средства и медицински изделия.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за Клинична лаборатория и Лаборатория по микробиология, медицински изделия - интраокулярни лещи и консумативи за Очен сектор, рентгенови филми и консумативи за Образна диагностика и лекарствени средства и медицински изделия за ДКЦ – І Добрич ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1–Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II;Обособена позиция №2–Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE;Обособена позиция №3–Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300;Обособена позиция №4–Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300;Обособена позиция №5–Реактиви и консумативи за SYSMEX-KX 21 N;Обособена позиция №6–Реактиви и консумативи за Start 4;Обособена позиция №7-Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500;Обособена позиция №8-Консумативи за затворена система за вземане на кръв;Обособена позиция №9-Реактиви и консумативи за Biosen C_line;Обособена позиция №10–Кювети за MINDRAY BS 300;Обособена позиция №11-Реактиви, буфери и разтвори;Обособена позиция №12-Имунохроматографски тестове;Обособена позиция №13-Латекс-аглутинационни тестове;Обособена позиция №14-Диагностични препарати I;Обособена позиция №15-Диагностични препарати II;Обособена позиция №16-Антибиотични дискове;Обособена позиция №17-Системи за идентификация;Обособена позиция №18-Диагностични тестове за урогенитални микоплазми;Обособена позиция №19-Мануални стрипове за елайза ридер EL-301;Обособена позиция №20-Бързи тестове касети (One step tests)-Имунохроматографски метод;Обособена позиция №21–Медицински изделия за офталмология I;Обособена позиция №22–Медицински изделия за офталмология II;Обособена позиция №23–Медицински изделия за офталмология III;Обособена позиция №24–Медицински изделия за офталмология IV;Обособена позиция №25–Медицински изделия за офталмология V;Обособена позиция №26–Медицински изделия за офталмология VI;Обособена позиция №27–Медицински изделия за офталмология VII;Обособена позиция №28–Медицински изделия за офталмология VIII;Обособена позиция №29–Медицински изделия за офталмология IX;Обособена позиция №30–Медицински изделия за офталмология X;Обособена позиция №31–Медицински изделия за офталмология XI;Обособена позиция №32-Рентгенови филми и консумативи за Образна диагностика;Обособена позиция №33–Дигитални рентгенови касети за Образна диагностика;Обособена позиция №34–Лекарствени средства и медицински изделия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 238290.97 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител