00067-2018-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 259 от дата 24.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица, 65, За: Мариус Кацарски, България 1309, София, Тел.: 02 9211202, E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, поръчката е разделена на номенклатурни единици, а не на обособени позиции и се допуска участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на част от номенклатурните единици.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 66586.45 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, разкрита с Решение № 28/17.01.2018г. на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД и публикувана в РОП под УИН: 00067-2018-0002. В съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ППЗОП поръчката е разделена на номенклатурни единици, а не на обособени позиции. Въз основа на констатациите, описани в Доклад по чл. 60, ал. 1 ППЗОП с вх. № 2902-1126 от 29.03.2018г. на Комисията, назначена със Заповед № 42 от 05.02.2018г. на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД и Доклад с вх. № 2902-1184 от 04.04.2018г., за част от номенклатурните единици от предмета на поръчката не са постъпили валидни (допуснати до класиране) предложения. Предвид изложеното и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата е частично прекратена с Решение № 106/ 30.03.2018г. и Решение № 109/ 04.04.2018г. на изпълнителния директор на МБАЛ "НКБ" ЕАД по отношение на номенклатурни единици №-№ 1,4,14,26,42,45,46,50,54,44,56,58,68,72,76,81,87,90,93,103,117,131,142,146,147,167,168,170,171,174,177,178,180,181,187,190,192,195,196,197-199,202,203,207,211-213,218,217,220,224,235,233,234,239,240,245,249,254,263,265,268-270,280,307,287,291,290,294,299,301,311,318,319,322,323,326,328,331,337,340,341,343,352,355,410,423,362,369,372,371,376,379,382,397,400,398,402,403,414-416,408,409,412,413,422,418-421,424,426-429,431,433,391-393,395,396,440,444,437,445-447,449,451,452,456,457,459,462,467,468,470,472,503,513,509,506,521-524,503,528,532,533,527,536,539,551,552,556,576,577,579,567,593,598,603,604,606,608,609,621,620,625,631,634,636,637,641,643,645,648-652,655,661,669,670-672,675,678-680,682,685,690,703-706,709,710,721,719,718,714-716,722,738,750-752. Предвид обстоятелството, че първоначално обявените условия на обществената поръчка не са съществено променени (само срокът за изпъление е намален от 12 на 10 месеца), са налице основанията на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по горепосочените номенклатурни единици чрез процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Поканата по чл. 64, ал. 2 от ППЗОП за участие в процедурата се изпраща до следните лица: „Софарма Трейдинг” АД, ЕИК 103267194; „Медекс” ООД, ЕИК 131268894; „Бикомед” ООД, ЕИК 130421337; „Фьоникс Фарма” ЕООД, ЕИК 203283623; „Про Фармация” ЕООД, ЕИК 131249698; „Фромвулеви” ЕООД, ЕИК 121051967; „Топ хоспитал сървис” АД, ЕИК 202161036 и „Кенди” ООД, ЕИК 121068952.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 28 от 17.01.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00067-2018-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 10 (десет) месеца, считано от датата на сключване на договор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Марио Драганов Станкев

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор