01158-2017-0011

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Клон -Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/209.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейности



ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 05-05-3 от 10.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2017-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия”. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя са: Ремонт на помещението, демонтиране на съществуващия ТП „Дизели”, пренасочване на кабелите захранващи съществуващите потребители – отсъединяване от ТНН на ТП „Дизели” и пренасочване според плана за преместване. Извършва се последователно отсъединяване на всеки кабел НН и при необходимост се удължава, чрез съединителна муфа с кабел от същия тип. Съединителните муфи са за кабел Н.Н. термосвиваема технология. Демонтажните и монтажни работи в действащите съоръжения се извършват след пълно изключване на напрежението (съгласувано с потребителите). Изпълняват се следните технически мероприятия: - изключване на напрежението; -окачване на табели и ограждения на работното място; - проверка за отсъствие на напрежение; - поставяне на преносими заземления там, където е необходимо. Трансформаторният пост се ситуира в съществуващо помещение до „Тютюнева магазия”. Да се предвиди степен на защита от външни въздействия – IР подходящо за морска среда, Обособяват се четири сектора: - за трансформатори – 2бр. - за разпределителна уредба 20кV; - за табла ниско напрежение.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-3 от 06.03.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, ЕТ ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ, гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, ж.к. ПЗ Славейков, ул. Янко Комитов № 9, България 8000, Бургас, Тел.: 0886 400828, E-mail: bin@abv.bg, Факс: 056 581201

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск, със свои материали, техника, механизация и човешки ресурси при условията на настоящия договор и срещу заплащането на цената по него строителни и монтажни работи на обект: „Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия”. Конкретните видове и количества СМР са посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Количествената сметка и техническите проекти (Приложение № 1), Техническото предложение (Приложение № 2) и Остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), които представляват неразделни части от договора за изпълнение.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
453845.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.06.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
453789.67 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ивайло Стоянов Иванов
VII.2)
Длъжност: Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас