01158-2017-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход Nо 69, За: инж. Спас Вучев, експерт в дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, тел. +359 28079930, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/206.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-14 от 13.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2017-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас. Обектът обхваща площадковата водопроводна мрежа, разположена от 5-то до 13-то корабни места, Пристанище Бургас, Пристанищен терминал Бургас – Изток 1. Предметът на обществената поръчка е подмяна и ремонт на старите и повредени тръби на водопровода с нови ПЕВП (HDPE) тръби и увеличаване на точките за захранване с вода, за да се увеличи дебита и налягането в съответния водопровод, като се осигури нормално захранване на пристаналите кораби с вода.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 8 от 30.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, Пома Груп Бургас ЕООД, ул. Сергей Румянцев № 5, България 5000, Велико Търново, Тел.: 056 997526, E-mail: poma@abv.bg, Факс: 056 997526

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.02.2018 г. 

Крайна дата

19.06.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
427169.94 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.06.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
406074.67 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договора срокът за изпълнение на ремонтните работи е 78 (седемдесет и осем) календарни дни и започва да тече от датата на предаване на обекта на изпълнителя с протокол за осигуряване на достъп, какъвто в случая е съставен на 15.02.2018 г. С оглед предвиденото в чл. 4, т. 2 и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Договора изпълнението на възложените ремонтни работи е удостоверено с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 19.06.2018 г., от която дата тече гаранционният срок за обекта. В процеса на изпълнението, срокът на договора е спиран за период общо от 22 (двадесет и два) дни на предвидените в договора основания, за което са съставяни констативни протоколи, съответно договорът е изпълнен в срок. В общата стойност 427 169.94 лв. без ДДС са включени непредвидените работи в размер на 5 % (пет процента) от стойността на строителните и ремонтните работи без ДДС. Реално изплатената сума по договора без ДДС е в посочения по-горе размер, поради невъзникнала необходимост от изпълнение на непредвидени работи в процеса на реализиране на обекта.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: Генерален директор