Версия за печат

00285-2017-0005

BG-Благоевград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Радка Кундева, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588562, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.swu.bg/proc/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-12 от 17.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00285-2017-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Ю5-434 от 26.10.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG413, БРАТЯ ГОШЕВИ ООД, Бул. Св. Св. Кирил и Методий № 6, България 2700, Благоевград, Тел.: 0885 593355, E-mail: bratiagoshevi@mail.bg, Факс: 0885 593355

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 30. Минерална вода и други

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.12.2017 г. 

Крайна дата

11.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
10771 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11143.77 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Николай Тахов Тахов, Упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 г. на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП
VII.2)
Длъжност: Помощник-ректор