Версия за печат

02716-2018-0101

BG-село Горно Сахране:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

7. Електроинженерство


Решение номер РД-10---1 от дата 12.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ, ул. Опълченска №1 A, За: инж. Андон Кондузов, България 6151, село Горно Сахране, Тел.: 0885 002285, E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2273.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на гори - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугата по предмета на обществената поръчка включва доставка на електро, железарски, строителни и други материали, след заявка от страна на ТП ДЛС „Мазалат”, в съответствие с техническата спецификация към документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.46, ал.1 от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се извършва от един Изпълнител/Доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение РД-10-193/11.04.2018 г. на Директора на ТП ДЛС "Мазалат" е открита процедура с предмет:"Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” . Същата е прекратена с Решение за прекратяване № РД-10-246/21.05.2018г. Мотивите за прекратяване са: не е подадена нито една оферта, поради което процедурата следва да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при провеждането на открита процедура не са подадени оферти, или заявления за участие. Предвид изложеното са налице основанията на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 64 от ППЗОП във връзка с чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП ТП ДЛС "Мазалат" ще изпрати покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление на:ЕТ „Зар-Заг Светозар Славов “, ЕИК: 123046253 Седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх.В, ап.12

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РД-10-193 от 11.04.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02716-2018-0030

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договарянето ще се проведе на 27.07.2018 г. от 11:00 часа в Административната сграда на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Мазалат”, адрес: с. Горно Сахране, пощенски код 6151, ул.“Опълченска“ №1 А, обл. Стара Загора

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

на основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалбата може да се подава в десет дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление, чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димчо Динев Радев

VIII.2) Длъжност

Директор