Версия за печат

00530-2018-0058

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 9 от дата 11.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880221

BG411, Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21, За: Биляна Пешева; Веселина Мерджанова, България 1000, София, Тел.: 02 98593766; 02 98593844, E-mail: b.pesheva@ro22.nra.bg, Факс: 02 9864728

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=303.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Услуги по ремонт и поддръжка /в т.ч. и доставка на резервни части/ на сигнално-охранителна техника (СОТ), собственост на ТД на НАП София”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в: 1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на Възложителя в изправност. Извършва се след писмена заявка на Възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата й изправност с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране, съгласно предписанията на производителя и изискванията на Възложителя, а именно: - Извършване на преглед, контрол и задействане /тестване/ на монтираните обемни, акустични и други датчици; - Авариен и текущ ремонт на контролните панели; - Външен оглед на възлите и инсталациите; - Проверка изправността на изнесените сигнализатори за тревога /сирени, алармени звънци и клавиатури/; - Проверка работата на системата в буферен режим или аварийно захранване; - Извършване на пълен технически преглед; - Преместване на сигнално-охранителната техника или част от нея при необходимост; - Отстраняването на възникнали неизправности и дефекти от всякакъв характер, констатирани при проверките и обслужването или по сигнал на Възложителя, като вложените за това резервни части, материали и консумативи са за сметка на Възложителя. Изборът на резервни части, материали и консумативи става след съгласуване с Възложителя, като това не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на материалите. 2. Доставка на резервни части, материали и консумативи: Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Планираният лимит в размер на 15 000,00 лв. без ДДС е предвиден за поддържане и ремонт на сигнално-охранителна техника в административните сгради на ТД на НАП София и нейните офиси, включени в обхвата й, находящи се на територията на гр. София, гр. Кюстендил, гр. Благоевград и гр. Ботевград. Във връзка с невъзможността за предвиждане на евентуалните повреди в сигнално-охранителната техника на конкретните сгради е реално невъзможно да се разпредели дадения лимит на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на15000,00 лв. без ДДС, а общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в системата на НАП през настоящата година е в размер на 1527230,00 лв. без ДДС, тоест над стойностните прагове по чл.20, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илиана Илиева Христова

VIII.2) Длъжност

Директор на ТД на НАП София, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-ОПР-4/22.05.2017 г. на Изпълнителния директор на НАП