Версия за печат

00530-2018-0057

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

5. Хидроинженерство


Решение номер 11-18 от дата 10.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880146

BG331, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна, бул. Осми Приморски полк № 128, За: Д. Йоргова, България 9002, Варна, Тел.: 086 815400, E-mail: d.yorgova@ro19.nra.bg, Факс: 052 360950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3668.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31“. Срок за изпълнение на договора – 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 15 000 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поради спецификата на предмета на обществената поръчка, е преценено, че предметът на обществената поръчка обективно не подлежи на разделяне. Доставката на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадни води за описаните обекти в Приложение № 1 може да бъде извършено само от един изпълнител - дружество, което притежава изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт и с него следва да бъде сключен договор.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 355000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в системата на НАП през настоящата година са с обща прогнозна стойност 355 000 лв. без ДДС, а прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 15 000 лв. без ДДС.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр. 96 от 01 декември 2017г.), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (обн. ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 год., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г.) и при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл.198o, ал.1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като в ал. 2 се посочва, че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор, може да осъществява дейностите по ал.1. В т. 14 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр.7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Добрич, ЕИК 834026369 с ново наименование „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357 от 24.08.2016г., съгласно данни от Търговски регистър, с обхват на териториите на 8 общини, в т.ч. и Община Добрич-град. „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич е единствен ВиК оператор на територията на община Добрич, който притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на поръчката, в чийто обхват попада офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна и е включен в публикувания на интернет страницата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)–списък на ВиК операторите към 31.12.2015 г. позиция № 15 http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf. и с утвърдени цени за предоставяне на ВиК услуги http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res-bpc1-2018.pdf., съгласно решение на КЕВР № БП-Ц-1/28.02.2018 год., считано от 1.03.2018 г. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че на основание § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл. 198а от същия закон, с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр. 7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите и техните граници, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, е налице основанието на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 15 000 лв. без ДДС, а общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в системата на НАП през настоящата година е в размер на 355 000 лв. без ДДС - над прага на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП. С оглед гореизложеното, следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в", във връзка с чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр.Добрич, ул.“Независимост“ №7 и №31"

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, не са приложени разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща, както и няма да се назначава комисия за провеждане на процедура, тъй като ще се сключва договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП с дружество притежаващо изключителни права за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка - "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД гр. Добрич, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Трети март" № 59. Договорът ще бъде сключен при „Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, одобрени с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г. - т. 15 на председателя на КЕВР на основание чл.6, ал.1, т. 5 от ЗРВКУ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 132 от ППЗОП, в деня на изпращането за публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 232, ал. 2, т. 1 от ЗОП, възложителят изпраща доказателства по електронна поща с писмо, подписано с електронен подпис, в което е посочена неговата партида и номерът на решението за откриване.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК, в 10-дневен срок от публикуването му, при условията на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Милена Георгиева Колева

VIII.2) Длъжност

Директор на ТД на НАП Варна