Версия за печат

00748-2017-0002

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 394 от 17.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00748-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД ”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УС-02-06-057-17 от 27.02.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG322, Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД, ул. Любен Каравелов № 26, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804540, E-mail: head.office@fmc-bg.com, Факс: 066 806169

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД ”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15339.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.04.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА; Преди промяната: 1.1.1 Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не помалко от един път годишно/, описани в Приложение №2, представляващо неразделна част от този договор, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя;; След промяната: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура включващо текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи /не помалко от един път годишно/, описани в Приложение №2 – 7 броя апарати за хемодиализа 4008S Фрезениус със серийни номера и един брой водоучистваща система AQUA B750 Фрезениус, представляващо неразделна част от този договор, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя; Правно основание: основание чл.116, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки
Променено условие: ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ; Преди промяната: При абонаментно сервизно обслужване/т.1.1.1/ цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер посочен в Приложение № 2 неразделна част от настоящия договор. Цената е определена при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена.; След промяната: При абонаментно сервизно обслужване/т.1.1.1/ цена съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер посочен в Приложение № 2 неразделна част от настоящия договор, като същото се изменя, както следва: 3.1.1.1. за 7 броя апарати за хемодиализа 4008S Фрезениус цената, в колона 7, е в размер на обща месечна стойност е 587,16 лв. с включен ДДС и 5 284,44 лв.в колона 8 до изтичане срока на договора - 01.03.2018г.; 3.1.1.2. за един брой водоучистваща система AQUA B750 Фрезениус цената, в колона 7, е в размер на 108,00лв. с включен ДДС и 972,00лв. с включен ДДС в колона 8 до изтичане на договора – 01.03.2018г. Цената е определена при условията на извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни абонаментни вноски.Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна цена.; Правно основание: основание чл.116, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 45
Причини за забавянето: Договора е изпълнен със забава от 45 дни, тъй като съгласно клауза от договора срока му се удължава и той запазва действието си до приключването и сключването на нов договор по открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, съобразно разпоредбите на чл.43, ал.2,т.5 от ЗОП. Текущата процедура е приключила в края на м. Март.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11500.62 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това, че има закупени резервни части от Изпълнителя, тъй като са извършени ремонти и тези резервни части не са могли да бъдат залегнати като сума в договора. Договорът е приключил на 15.04.2018г. и в него е заложено отложено плащане от 60 дни. Настоящата информация се подава през м. Юли, защото последното плащане е направено в края на м. Юни.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Минко Цвятков Михов
VII.2)
Длъжност: Представляващ МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово