Версия за печат

02709-2018-0041

BG-Плевен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 57 от дата 06.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

BG314, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: Ивилина Маркова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180706QoEf9659820.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост, съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен "

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на техническо обслужване – основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС, собственост или ползвани от ТП ДГС Плевен. Тъй като при извършването на ремонта и профилактиката на автомобилите възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт, профилактика и диагностика с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта и профилактиката на автомобилите. Дейностите са неразривно свързани по между си. Възлагането на услугата - основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, и доставката на резервните части за извършването на ремонта на автомобилите на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите. Броят автомобили, обслужващи ТП ДГС Плевен, е малък и разделянето на поръчката не е целесъобразно, тъй като ще утежни и администрирането на договорите. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Яни Петков

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Плевен