Версия за печат

00530-2018-0055

BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 13 от дата 05.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880291

BG321, Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново, пл. Център 2, ет. 1, стая 106, За: Р. Колева; К. Попова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617207; 062 617193, E-mail: r.koleva@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nap.bg/news?id=3664.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Габрово, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор /“ЕСО“ ЕАД/; поемане на отговорността за балансиране – задължението за финансово уреждане на разликите между количеството електрическа енергия по регистриран график/прогноза за потребление и реално отчетеното потребление от средствата за търговско измерване, или разликата между покупките и продажбите за даден период на сетълмент, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя, в това число в необходимите случаи регистрация на обектите на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, смяна на доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група и други съгласно действащото законодателство. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 975081 kWh /975,081 MWh/.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 370000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложител на поръчката е Национална агенция за приходите, а конкретната процедура се открива от упълномощено лице за обезпечаване нуждите на териториално звено и поделения към него. Общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в системата на Национална агенция за приходите през настоящата година, е в размер на 2 291 000.00 лева без ДДС, което обуславя ред за възлагане по чл.20, ал.1,т.1 от ЗОП /открита процедура/.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Георгиева Попова

VIII.2) Длъжност

Зам. директор на ТД на НАП Велико Търново - упълномощена със Заповед № ЗЦУ-ОПР-6/22.05.2017г. на изпълнителния директор на НАП.