Версия за печат

00652-2018-0012

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 926 от дата 04.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/158-96-00-18-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик” Цел: Изпълнението на поръчката цели успешно упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажни/ремонтни работи, по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”, както и изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт по реда на ЗУТ. Очакван резултат: Изпълнен строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи; Одобрени от Възложителя, окончателен доклад и технически паспорт, изготвени от Изпълнителя по реда на Закон за устройство на територията, за изпълнените строително-монтажни работи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.», Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00078/29.05.2018 г., проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Финансирането на предмета на обществената поръчка е осигурено въз основа на Договор № 13/07/2/0/00078/29.05.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. В договора е предвидено да бъде отпусната безвъзмездна помощ на Община Септември до определен размер за реализацията на проекта. Макар решението на Управляващ орган да касае строителни дейности на няколко подобекта, отпуснатите средства за строителен надзор представляват една обща сума, без в нея да има отделни обособени суми за отделните обекти. В тази връзка, законосъобразното изпълнение на задълженията на Община Септември по Договора за финансиране, предполага провеждане на една процедура без разделянето й на обособени позиции. Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. В противен случай, координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши качественото изпълнение на поръчката. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при изпълнение на предмета на договора. Това крие сериозни рискове от забавяне реализацията на проекта. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 35120 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугите, позволява достатъчно точно да се определи Техническата спецификация, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20, ал.1 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура. Възложителят е избрал да проведе открита процедура с оглед на това, че провеждането на предвидената в ЗОП този вид процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора за обществена поръчка, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3 (три) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Форма на гаранцията. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми: • парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF; • банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя; • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на община Септември, и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1135/01.08.2017 г.