00936-2017-0002

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Женя Андонова Гочева, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879066, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dmsgd-bs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-protsedura/ps-001-09-10-2017-god-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-pozitsii/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 2 от 09.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00936-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр.Бургас по обособена позиция № 8 Плодове, зеленчуци и продукти от тях.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДД 008 от 25.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Надежда 2000 ЕООД, Район Южен, ул.Заводска № 4, България 4000, Пловдив, Тел.: 088 8204244, E-mail: nadejda_2000@abv.bg, Факс: 032 676525

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр.Бургас по обособена позиция № 8 Плодове, зеленчуци и продукти от тях.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
19493.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

25.06.2018 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

На основание чл.16.2, буква а/ от договор за доставка на хранителни продукти № ДД 008/25.01.2018 г. /за обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях/, договорът е прекратен едностранно от Възложителя, поради системно (три или повече пъти) забавяне за отстраняване на несъответствия на продукти, доставки на продукти с несъответствия с изискванията на договора, констатирани по реда на договора, включително забава на Изпълнителя да отстрани констатирани несъответствия, продължила повече от 24 часа.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 25% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4936.38 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

На основание чл.11.6.1 от договора ДМСГД гр.Бургас задържа в пълен размер внесената от "Надежда-2000" ЕООД гр.Пловдив гаранция за изпълнение на договора в размер на 584.87 лв.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Пепа Стоянова Ралчева
VII.2)
Длъжност: Директор