Версия за печат

01158-2018-0016

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 272-4-7 от дата 03.07.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Добрил Добрев, България 9000, Варна, Тел.: 052 684613, E-mail: dobril.dobrev@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/250.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Рехабилитация настилки и подземни комуникации по улица Вълноломна, пристанище Варна Изток.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са: рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, демонтаж на стари улични бордюри, машинно фрезоване на асфалтобетон с дебелина до 10 см, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуващи дъждоприемни и ревизионни шахти с H до 20 см., доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см., направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт, доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с рамер 18/35,доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на антипаркинг колчета със светлоотразителниивици и направа на лабораторни проби. За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите площи покрай кейовата стена, са предвидени следните видове строително-монтажни работи: демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30 см., разкъртване на съществуваща настилка от камък, рязане на стоманобетон с фугорез, направа на машинен и ръчен изкоп, ръчно къртене на стоманобетон, къртене на стоманобетон с багер с хидрочук, подравняване и уплътняване на земно легло, ръчно почистване на ревизионни и ел. шахти, обратен насип със земни маси и уплътняване, направа на нови ел. шахти с размери 1,50/1,50 с h= до 1,50м., изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10см., доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп, доставка и полагане на пясък за обратен насип, направа на бетонов кожух над тръби за плитко преминаване с бетон С 12/15, доставка и полагане на фракции 40/120 и 0/40 със средни дебелини 25 см. и 5 см., доставка и полагане на водещи ивици с размер 10/25/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/8 върху цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3, направа на тротоарна настилка от гранитни павета с размер 20/10/10, направа на кофраж и декофраж, доставка и полагане на полиетилен, доставка и монтаж на гофрирана тръба ф26, L=25 см., доставка и монтаж на метални дюбели ф25, L=50 см., доставка и монтаж на XPS 2 см. за фуги, направа на настилка от щампован бетон с дебелина 12см с бетон С 20/25 сулфатоустойчив, подмяна на съществуващи ел. табла с нови, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилна боя с перли, демонтаж на стари антипаркинг колчета и доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета със светлоотразителниивици, натоварване и извозване на стр. отпадъци на сметище. Необходимо е изграждането на нова дъждовна канализация предвидените СМР за целите са: машинно отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на машинен и ръчен изкоп, доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN8 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нови РШ и ДШ канализационни с H до 2,00м. и до 1,50м. от стоманобетонови пръстени Ф1000 и гофр. тръба ф400, доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунена решетка с клас на натоварване E 600 с минимална височина от 0,34 м. и минимална ширина от 0,34 м., включително стоманобетонов кожух. Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряване на пътно-транспортния трафик и осигуряване на отводняването на терена и безопастността на движението.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта е изпълнение на строителство на един обект, което не предполага разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 600000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 600 000лв., а предметът на същата включва строителни и ремонтни работи, поради което поръчката попада по чл. 20, ал. 9 от ЗОП. Изборът на открита процедура позволява участие на неограничен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Руменов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП Пристанище Варна