Версия за печат

00972-2012-0003

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет Проф. д-р Асен Златаров, бул. Проф. Якимов 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: ofice_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/profil-na-kupuvacha-m-bg/7-bulgarian-bg/675-uch-korpus-2012-bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-387 от 29.11.2012 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00972-2012-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на "Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 02.04.2013 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, Мидия АД, Възраждане № 6, България 8000, Бургас, Тел.: 056 842304, E-mail: midiaburgas@abv.bg, Факс: 056 843235

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на "Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3309000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.06.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл. 1 от глава II "Срокове"; Преди промяната: Срокът за изпълнение на договорените СМР е 24 календарни месеци и започва да тече от датата на откриване на строителна линия на обекта.; След промяната: Към ч. 1 се добавя: В резултат на непредмидени обстоятелства възожителят е затруднен с осигуряването на средства на финансиране на обекта, което налага промяна в сроковете на договора. Срокът на изпълнение на договорените СМР се удължава с 24 калeндарни месеца, считано от 2.4.2015 г.; Правно основание: чл. 43, ал. 2, т. 1 буква "а" ЗОП
Променено условие: чл. 1 от глава II "Срокове"; Преди промяната: В резултат на непредмидени обстоятелства възожителят е затруднен с осигуряването на средства на финансиране на обекта, което налага промяна в сроковете на договора. Срокът на изпълнение на договорените СМР се удължава с 24 калeндарни месеца, считано от 2.4.2015 г.; След промяната: Към чл. 1 се добавя: Възложителят е затруднен с осигуряването на средства за финансиране на обекта- обстоятелство, което Възложителят не е могъл да предвиди. Възниква необходимост от промяна в сроковете на договора, което не води до промяна предмета на договора. Срокът за изпълнение на договорените СМР се удължава с 24 календарни месеца, считано от 2.4.2017г.; Правно основание: чл. 116, ал. 1 т. 3 от ЗОП
Променено условие: чл. 5 от допълнително споразумение рег. № 47/ 22.1.2018 г.; Преди промяната: чл. 5 Срокът за изпълнение на договорените строително- ремонтни и монтажни работи е до 2.4.2019 г. и започва да тече от датата на сключване на настоящото допълнително споразумение.; След промяната: чл. 5 Срокът за изпълнение на договорените строително- ремонтни и монтажни работи е до 31.5.2018 г.; Правно основание: чл. 116, ал. 1 т. 6 от ЗОП
Променено условие: чл. 5 от допълнително споразумение рег. № 47/ 22.1.2018 г.; Преди промяната: чл. 5 Срокът за изпълнение на договорените строително- ремонтни и монтажни работи е до 31.5.2018 г.; След промяната: чл. 5 Срокът за изпълнение на договорените строително- ремонтни и монтажни работи се удължава до 30.6.2018 г. ...; Правно основание: чл. 116 , ал. 1, т. 6 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3309000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. Магдалена Събева Миткова
VII.2)
Длъжност: ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"