Версия за печат

02538-2018-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер ОПИ-817 от дата 29.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Евгения Кънева, България 1000, София, Тел.: 02 8036034, E-mail: ekuneva@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-149.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 65 броя телевизори.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е предвидил да се доставят еднакви по вид стоки, поради което не е целесъобразно разделянето на обособени позиции. Разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции би било нецелесъобразно и с оглед организиране на гаранционното обслужване и ползване на едни и същи за всички стоки сервизи. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя при изпълнението на обществената поръчка. Възлагането на обществената поръчка чрез публично състезание без обособени позиции няма да доведе до ограничаване на конкуренцията и нарушаване на основните принципи на ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Определящото за избора на вида процедура, относно възлаганата обществената поръчка е прогнозната стойност за изпълнение на доставката и стойността на извършените през последните 12 месеца доставки на електроуреди, за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, БЗ при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: ОПИ-433 от 27.03.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02538-2018-0004

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефка Милкова Инджова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "Сграден фонд и техническо обслужване" при Администрация на главния прокурор (определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-204/20.06.2018г.