Версия за печат

02711-2018-0106

BG-Върбица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 13 от дата 28.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, Държавно горско стопанство Върбица-Теритриално поделение на Североизточно предприятие ДП Шумен, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 и чл.174 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка хранителни продукти,напитки,включително и за ОЛТ за нуждите на ТП ДГС Върбица"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка хранителни продукти,напитки,включително и за ОЛТ за нуждите на ТП ДГС Върбица"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

По преценка на възложителят,настоящата поръчка не предполага възможност за разделяне на обособени позиции,предвид естеството и обема на доставка на същата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 80700 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Включени ТП и ЦУ посочени съгласно т.54 на раздел І "Доставки" на приложение 1 към заповед 467 / 19.12.2017 г. на Директора на СИДП ДП Шумен


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл.18,ал.1,т.12 - публично съзтезание когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство от 70 000лв. до 264033лв.Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл.20,ал.2, т.2 във вр.с чл.176 - 181от ЗОП,ще се възложи чрез провеждане на процедура публично съзтезание от ЗОП. Прогнозната стойност на предмета на настоящата обществена поръчка общо за СИДП ДП Шумен попада в приложното поле на чл.18 ал.1,т 12 във връзка с чл. 20 ,ал. 2,т. 2 от ЗОП.Възложителят желае максимална прозрачност и реши да открие публично съзтезание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на съзтезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично съзтезание. Провеждането на предвидената по ЗОП публично съзтезание гарантира в най голяма степен публичноста на възлагане на изпълнението на поръчката,респ.прозрачноста при разходванетох на финансовите средства.Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес,като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условияи прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП,на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10.дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП,съгласно разпоредбата на чл.193 ,ал1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Хълми Ахмед Амза

VIII.2) Длъжност

Директор