Версия за печат

02728-2018-0001

BG-Враца:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 1 от дата 27.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000185517

BG313, Профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов, бул.Демокрация 18, За: Татяна Илиева Василева, Босна и Херцеговина 3000, Враца, Тел.: 087 9003157, E-mail: pmg_vratsa@abv.bg, Факс: 092 626043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pmg-vratsa.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/pmg-vraca-1014/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца по пет обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на 28 броя компютърни конфигурации Обособена позиция 2: Изграждане на публична информационна система с функция електронен звънец Обособена позиция 3: Изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN) Обособена позиция 4: Доставка и изграждане на 11 броя системи за интерактивни класни стаи и кабинети Обособена позиция 5: Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 123833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на поръчката (123 833.33 лв. без ДДС) и факта, че тя ще бъде за доставка на стоки приложима е процедурата „публично състезание“ по аргумент от чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Средствата за финансиране на поръчката са предоставена като трансфер от Министерство на образованието и науката и са целеви за закупуване на оборудване на компютърни кабинети и класни стаи в ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца. Възложителят се възползва от възможността по чл. 21, ал. 6 от ЗОП, според която може да възложи обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. С оглед така предвидената законова възможност възложителят ще възложи Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети с CPV код: 39100000 - мебелировка и прогнозна стойност 24 700.00 лв. без ДДС директно чрез сключване на договор с изпълнител съобразно индивидуалната стойност на тази обособена позиция, която е в обхвата на приложното поли на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (под 30000.00 лв.) Стойността на обособена позиция № 5 представлява 19,95 % от общата стойност на поръчката. Следователно не превишава 20% от тази стойност. Същевременно тя е под 156 464 лв. За останалите четири обособени позиции се прилага процедура „публично състезание“. Тяхната обща стойност е 99 133.33 лв. без ДДС или 80.05 % от стойността на поръчката. Прилагането на възможността, предвидена в чл. 21, ал. 6 от ЗОП се налага поради факта, че част от обзавеждането (двойна рамка с плъзгащ механизъм и ключалка с размери дължина/ширина/височина: 360/126/27, материал ПДЧ 18 мм, цвят - бял за интерактивен дисплей – 11 броя) следва да бъде доставено преди съответната компютърна техника по обособени позиции № 1 и № 4, за да може да се извърши вграждане на мониторите в рамките. Доставката на мебели (ученически маси и столове, и учителски бюра) трябва да предшества доставката, инсталирането и конфигурирането на компютърната техника по обособени позиции №№ 1 и 4, както и изграждането на локалната мрежа за пренос на данни (LAN) по обособена позиция № 3, за да се осигури възможност на избраните за изпълнители по тези позиции да извършат дължимите от тях дейности по монтаж и окабеляване на съответното оборудване при знание за точното местоположение, на което ще са разположени съответните маси, столове и бюра.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 или от изтичане на срока по чл.179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Татяна Илиева Василева

VIII.2) Длъжност

Директор