Версия за печат

01158-2018-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Стоян Христов - директор на Клон - ТП Русе и ръководител проект, тел. 082 818989, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/222.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-20 от 12.02.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на национални доклади във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет (РП) 3 „Пристанищно законодателство и финансиране“ по проект „Danube Ports Network“ (DAPhNE) DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. Докладите се разработват за постигане целите на дейност 3.2. „Подобряване и хармонизиране на пристанищното законодателство“ и на дейност 3.3. „Схеми за държавна помощ за финансиране на инвестиции в пристанища“ от проекта.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДЕП-16 от 26.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Ниони ООД, ул. Г.С. Раковски № 149, вх. Б., ет. 5, ап. 38, България 1000, София, Тел.: 0887 647677, E-mail: prsrmk@gmail.com, Факс: 0887 647677

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

25

ІII.7) Стойност, посочена в договора
13350 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.06.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13350 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Договора, срокът за изпълнение на услугите е: За изготвяне на проектен вариант на Национален доклад - 18 дни; За изготвяне на окончателен вариант на Национален доклад - 7 дни от провеждането на семинар от страна на възложителя. Окончателното изпълнение на услугите е удостоверено с окончателен приемо-предавателен протокол, подписан на 21.06.2018 г. Съгласно предвиденото в чл. 8 и чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Договора, възложителят е изпълнил задължението си да извърши плащане на цената по договора, въз основа на окончателния приемо-предавателен протокол.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: Генерален директор