Версия за печат

00164-2018-0001

BG-София: Услуги по поддръжка и ремонт

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Милен Бонев, България 1092, София, Тел.: 02 9220882, E-mail: m.bonev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-001.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Поддържане на комуникационно и информационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, в съответствие с техническа спецификация ТС А91.2604.17.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (Услуги по поддръжка и ремонт)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката е сключване на договор със срок на действие 60 месеца за поддържане на комуникационно и информационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, в съответствие с техническа спецификация ТС А91.2604.17, което включва: 1. Основна точка за контакт. 2. Техническо обслужване. 3. Ремонт. 4. Попълване и възстановяване на запасното оборудване. 5.Услуги за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране и пускане в експлоатация на оборудване. 7. Провеждане на курсове с длъжностните лица, експлоатиращи системите/подсистемите. 6. Услуги за обновяване на оборудване, спряно от производство и/или поддръжка и софтуера.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 50334400, 50312600

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по поддържане на комуникационна системи
Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
12545833.28 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2009/81/ЕО

Поръчката не попада в обхвата на приложение на директивата.

Допълнителна информация

Предметът на настоящата поръчка е „Поддържане на комуникационно и информационно оборудване (КИО) от състава на комуникационната, информационна и навигационна система (КИНС) на Военновъздушните сили (ВВС)“, в съответствие с техническа спецификация (ТС) А91.2604.17. В становище от Института по отбрана (рег. № 30-22-109/21.11.17г.) са обосновани технически причини, които налагат поръчката да се изпълнява от един изпълнител: „Има голям риск от възникване на неизправности и сривове при поддръжка на комуникационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, при изпълнение на ТС А91.26.04.17 от различни изпълнители“. Тези причини „налагат специфицираните услуги в ТС да бъдат извършени от един изпълнител, който има компетентностите за поддръжка и обновяване както на отделните подсистеми, така и на цялостната система, които те изграждат“. Това становище е в съгласие със становища от командването на ВВС (рег. №11-00-5/04.09.2017г. и рег. № 30-22-109/17.11.17 г.): „Поддържането на КИО изисква комплексен подход, базиран на цялостно познаване на системната и техническа архитектура на КИНС на ВВС.“ КИО e сложна система, разположена на територията на Република България в над 50 военни формирования (обекти) и е доставено, инсталирано, интегрирано и пуснато в експлоатация от „Балкантел“ ООД – 75% в изпълнение на договор № УД 04-79/19.12.2008г. и 25% в изпълнение на договор № УД 04-75/22.12.2006г. В резултат на извършените дейности по предмета на двата договора е постигнато високо ниво на интегритет на КИО в една обща системна среда, каквато e КИНС на ВВС. Постигането на този резултат е следствие на изпълнени задължения от „Балкантел“ ООД относно разработване на проектна и др. документация за всяка подсистема; инсталиране, настройване и интегриране на всички технически елементи в една обща система, провеждане на приемни изпитвания за всяка подсистема. Това показва, че „Балкантел“ ООД притежава способности за управление и изпълнение на процесите от етап проектиране до завършена система, т.е. фирмата притежава необходимото специфично знание за цялостно изграждане на конкретни подсистеми от КИО. Това специфично знание е необходимо условие за поддръжката на КИО и основа на цитирания по-горе комплексен подход. Върху част от подсистемите от обхвата на поръчката дружеството „Балкантел“ ООД е изключително оторизирано от производителите на оборудване за следгаранционна поддръжка. Дружество „Балкантел“ ООД е представило документ за авторски права върху софтуер по отношение на Информационната система за оперативно наблюдение на летищните КИНС. Без да е оторизиран от производителите, друг изпълнител няма да има права да поддържа част от подсистемите, поради което не е възможно да удовлетвори изискването да изпълни напълно предмета на поръчката. В този смисъл е становището от командването на ВВС (рег. № 30-22-109/17.11.17 г.).По договор № УД 04-79/19.12.2008г. за надграждане и разширяване на КИНС на ВВС, със срок на действие 30.10.2018г., „Балкантел“ ООД изгражда интегрирана система за централизирано наблюдение и управление на основните комуникационни, информационни и навигационни системи (ИС за ЦНУ на ОКИНС) на ВВС и доставя УКВ радиостанции с кодиращи устройства като осигурява 24 месеца гаранционна поддръжка на ИС за ЦНУ на ОКИНС и на УКВ радиостанциите. Както подсистемите, включени в КИО, са системно свързани, така и ИС за ЦНУ на ОКИНС има 75% свързаност с подсистемите, поради което е рисково различни изпълнители съвместно да извършват дейности върху КИО по поддръжка и по надграждане на КИО с посочената по-горе ИС за ЦНУ на ОКИНС. Съгласно чл.164, ал.1, т.5 от ЗОП възложителят взема решение за възлагане на обществените поръчки в областите отбрана и сигурност чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в случаите, когато по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права поръчката може да бъде възложена на определен изпълнител – в настоящия случай на "Балкантел“ ООД.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

30-22-109

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: УД 04-12 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Поддържане на комуникационно и информационно оборудване) от състава на комуникационната, информационна и навигационна система на Военновъздушните сили
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.01.2018 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Балкантел ООД, бул. Братя Бъкстон № 68, Бизнес сграда, България 1618, София, Тел.: 02 8500340, E-mail: mail@balkantel.net, Факс: 02 9559189

URL: https://balkantel.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 12545833.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12545833.28 BGN без ДДС
Брой месеци: 60
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2018 г.