02538-2018-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

30. Телекомуникации


Решение номер ОПИ-782 от дата 25.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Евгения Кънева, България 1000, София, Тел.: 02 8036034, E-mail: ekuneva@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-139.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони с характеристики,предвидени в техническата спецификация. В поръчката е включена доставка на: телефонна централа - 1 бр., аналогов телефон - 210 бр., VoIP телефон - 4 бр., както и инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не може да бъде разделена на обособени позиции, предвид това, че по нея се предвижда доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на цялостно оборудване на комуникационна система, чиито отделни елементи са систематично свързани помежду си, и е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции. Дейностите за изпълнение на доставките са във функционална зависимост и не позволяват делимост, тъй като нито една от тях няма самостоятелна значимост, респективно не може да бъде идентифицирана и възлагана като отделен предмет на обществената поръчка. Разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции би било нецелесъобразно, тъй като това ще затрудни технически изпълнението , поради необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените позиции, което значително повишава риска за навременното изпълнение на доставките, предмет на поръчката. Възлагането на обществената поръчка чрез открита процедура без обособени позиции няма да доведе до ограничаване на конкуренцията и нарушаване на основните принципи на ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 33600 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с две обособени позиции – обособена позиция № 1 – доставка на телефонна централа, и обособена позиция № 2 – доставка на безжично оборудване за осигуряване на интернет покритие. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 33600.00 лв. без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: за обособена позиция № 1 – до 30000.00 лв. без ДДС, за обособена позиция № 2 – до 3600.00 лв. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на обособена позиция № 1 представлява 89,29% от общата стойност на поръчката, а прогнозната стойност на обособена позиция № 2 – 10,71%. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е под 156 464 лв. без ДДС и не надвишава 20% от стойността на поръчката. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 1 ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по ЗОП, а обособена позиция № 2 – предвид нейния размер под 30000.00лв. – е възложена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Емилова Райковска-Горанова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на Администрация на главния прокурор (определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № РД 04-184/01.06.2018г. на главния прокурор на Република България)