Версия за печат

00468-2018-0005

BG-Монтана:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер Р-10 от дата 25.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 111047073

BG312, МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД, ул.Сирма войвода 4, За: Кинка Желева (вътр.тел.285)- за въпроси по предмета на поръчката, Димитрина Илиева (вътр.тел.219)и Ангелина Тодорова (вътр.тел.226) - за въпроси по документацията, България 3400, Монтана, Тел.: 096 306881, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalmontana.com/page/show/66.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествената спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1196500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, съгласно чл.37, ал.4 от ППЗОП, при подписване на договор участникът представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Тодор Борисов Тодоров

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор