Версия за печат

01044-2018-0004

BG-Смолян:

Информация при производство по обжалване

Строителство


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120068166

BG424, Областен управител на област Смолян, бул. България 14, За: инж. Момчил Караиванов - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Смолян и ръководител на проекта, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60155, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sm.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

01044-2018-0004

ІI.2) Обект на поръчката

Строителство

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Обществената поръчка включва изграждането на: 1) Подходен път към ГКПП – продължение на републиканския второкласен път II-86 от км 134+000 до км 135+066,40, с пътно платно включващо 3 ленти за движение - 2х3.50м и 1х3,00м и банкети 2х1.50 м. 2) ГКПП, включващ: 1. оформяне и благоустрояване на две площадки; 2. изграждане на сгради – 3 административни, контролни кабини 2, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП, в съответствие с изискванията към строежите по реда на чл.169 от ЗУТ. 3. Изпълнение на отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти. Цялостният проект включва части – геодезия, архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, вертикално планиране,пътна, план за здравословни и безопасни условия на труд, план за управление на отпадъците, пожарна безопасност, геология, паркоустройство и благоустройство, енергийна ефективност, статистически изчисления за устойчивост на откосите на изкопи и насипи, организация на движението, ландшафт и биологично укрепване по приложения към документацията технически проект и количествени сметка.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

25.06.2018 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Недялко Живков Славов

V.2) Длъжност

Областен управител на област Смолян