Версия за печат

01915-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер РД-ПР-07 от дата 22.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831910252

BG411, Българска агенция за инвестиции, ул. Аксаков № 31, За: Даниела Кунева, България 1000, София, Тел.: 02 9855559, E-mail: d.kuneva@investbg.government.bg, Факс: 02 39801320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.investbg.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да се изпълнят всички необходими действия за изпълнението на предвидените по проекти № BG16RFOP002-2.006-001 и № BG16RFOP002-2.006-002 мерки за информация и комуникация, вкл. материали, които предстои да се изработят и/или доставят, вкл. брандират, както следва: 1. По Обособена позиция № 1: 1.1. Дейност 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.006-0001: • Постоянна обяснителна табела – прогнозен тираж (ПТ) 1 бр.;Дипляна-ПТ 100 бр.; Бележник за записки, без корици-ПТ 100 бр.; Преносимо зарядно устройство- ПТ 100 бр.;Ролъп-банер (навиваем банер)-ПТ 2 бр.;Стикер-самозалепващ- ПТ 100 бр.;Връзки и баджове-ПТ 100 бр.;Химикали-ПТ 100 бр.;Торби-ПТ 100 бр. 1.2. Дейност 2 „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.006-0002: • Постоянна обяснителна табела – прогнозен тираж (ПТ) 1 бр.;Дипляна-ПТ 100 бр.; Бележник за записки, без корици-ПТ 100 бр.; Преносимо зарядно устройство- ПТ 100 бр.;Ролъп-банер (навиваем банер)-ПТ 2 бр.; Връзки и баджове-ПТ 100 бр.;Химикали-ПТ 100 бр.;Торби-ПТ 100 бр. 2. По Обособена позиция № 2: • Брошура-тип папка, на пет езика: прогнозен общ тираж 30 000 бр. (15 000 бр.– на английски език;5 000 бр. на немски език;5 000 бр. на китайски език;2 500 бр. на испански език;2 500 бр. на италиански език);Секторни листовки- 4 вида на 5 езика: прогнозен общ тираж 200 000 бр.;Програма: прогнозен тираж (ПТ)-1200 бр.;Бележник за записки без корици-1200 бр.;Химикали-ПТ 1200 бр.;Флаш памет-8GB-ПТ 800 бр.;Торби- ПТ 1200 бр. Конкретните изисквания към изпълнението и към материалите са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG16RFOP002-2.006-001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България” и Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 209000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 223000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Обособена позиция № 3: „Организация и провеждане на информационни събития по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 e в размер на 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева) без включен ДДС, представляваща 6,28 % от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 е под 30 000 лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособена позиция № 3 ще се възложи по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособена позиця № 1 и обособена позиция №2 ), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на процедура - публично състезание.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в общ размер на 223 000 лв. без ДДС. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП е в размер на 29 000 лв. без ДДС, представляваща 13% от общата стойност на поръчката.Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“,запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП e в размер на 180 000 лв. без ДДС,представляваща 80,72 % от общата стойност на поръчката.Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3:„Организация и провеждане на информационни събития по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ е в размер на 14 000 лв. без ДДС,представляваща 6,28 % от общата стойност на поръчката.Тъй като прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 е под 30 000 лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП.С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособена позиция № 3 ще се възложи по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП-чрез директно възлагане. Остатъчната стойност на поръчката, в случая тази по Обособена позиция №1 и по Обособена позиция № 2“,съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП следва да се възложи по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2.Предвид посоченото обстоятелство и това, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура по публично състезание.Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стамен Стаменов Янев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции