00470-2017-0001

BG-с.Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.chernoochene.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 356 от 30.06.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места през експлоатационния зимен сезон 2017/2018 година, на територията на Община Черноочене, Област Кърджали включва: снегопочистване и третиране против заледяване на настилките и съоръженията, опесъчаване - ръчно или машинно, при необходимост - извършване на ремонтно-възстановителни дейности по пътните елементи и съоръжения за възстановяване на нормална пътно-транспортна обстановка. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции,като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, а дължината на уличната мрежа в населените места на територията на общината за зимно поддържане и снегопочистване е 110,1 км. Снегопочистването на общинските пътища да се извършва със специализирана техника, с колесни машини и по изключение при екстремни ситуации да се извършва с верижни машини.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 57/7 от 02.11.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG425, Туинс Строй ЕООД, с.Черноочене,ул.Трета №1,обл.Кърджали, България 6701, с.Каблешково, Тел.: 088 8811115, E-mail: ruhan.ali@abv.bg, Факс: 088 8811115

Интернет адрес/и:

URL: www.twinsstroy.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 87 Улична мрежа с.Бели вир

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.11.2017 г. 

Крайна дата

31.05.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1320 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1320 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Черноочене