Версия за печат

01666-2018-0002

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

72. Военно дело


Решение номер ФС-18-40 от дата 11.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх 45, За: Иван Кръстев, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/784-airplane-tickets-2018-art-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” и предоставяне на съпътстващи услуги.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, медицински застраховки и други съпътстващи услуги.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като обхватът й включва последователно и системно извършване на взаимно обвързани дейности с краен резултат осигуряване на превоз по въздух и настаняване на служители и други съпътстващи услуги. Възлагането на поръчката като комплексна изключва негативният ефект от разделяне на отговорностите между различните изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на ДАНС, упълномощен за възложител със Заповед рег. № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС