Версия за печат

02716-2018-0083

BG-с.Стара река:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер ПО-05-55 от дата 08.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Югоизточно държавно предприятие ДП, ТП Държавно горско стопанство Стара река, с.Стара река, общ.Сливен, ул.Съби Димитров №1, За: инж.Ивайло Русев, България 8841, с.Стара река, Тел.: 0885 824761, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2185.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от Вик оператор за срок от 48 месеца.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Предоставяне на услуги по доставка на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца за нуждите на ТП „ДГС с. Стара река”. 2.Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества,отговарящи на изискванията за качество, посочени в нормативните документи по наредба №9 от 16.03.2001г., за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.30 от 28.03.2001г., посл .изм. и доп., чл.102 от 12.12.2004г., както и отвеждане и почистване на отпадъчни води от ВиК оператор. 3.Срокът за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 48 месеца считано от датата на подписване на договора 4.Място за изпълнение на поръчката: в административната сграда на ТП ДГС СТАРА РЕКА , с.Стара река, област Сливен, ул. „Съби Димитров” № 1 5.Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват съгласно общите условия за представяне на ВиК оператор – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. 6-ти септември № 27, ЕИК 829053806. 6.Възложителя запазва възможността при придобиване на нови обекти да включи същите към вече сключения договор. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват при спазване на действащото в Република България законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не включва особени позиции, тъй като за доставка на питейна вода, отвеждането и пречистване на отпадъчни води за сградите на Възложителя, следва да се сключи договор с дружеството, притежаващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на община Сливен, с.Стара река ,придобити по силата на закона или административен акт - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД. Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1, т.13 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне. Съгласно чл. 193 от Закона за водите / ЗВ / ( Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г., в сила от 28.01.1999г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 08.07.2016г.) обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата процедура, се урежда със закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги / ЗРВКУ / ( в сила от 20.01.2005г., обн. ДВ, бр.18 от 25.02.2005г, посл. изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31.07.2015г.), при спазване ЗВ. Съгласно чл.198о,ал.1 от ЗВ, стопанисването, подържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, като предоставянето на ВиК услуги на потребители срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, както и в ал.2 е посочено, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейности по чл.1. Съгласно чл.198а, ал.1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и предоставянето на ВИК услуги на територията на страната се разделя на обособени територии. С Решение РД-02-14-2234 от 22.12.2009г на МРРБ са обявени обособени територии на действие на ВиК операторите, обхвата на техните граници. В т.39 от Решението е обявена обособена територия на действие на оператора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД, с обхват на териториите на четири общини, в които влиза община Сливен - с.Стара река. В тази връзка дружеството „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД е единственият възможен изпълнител на настоящата процедура и притежава изключителни права на територията на община Сливен, което е основание да бъде проведена процедура чрез пряко договаряне по реда на чл.182, ал1 във вр. с чл.79, ал. 1, т.3, б”в” от ЗОП съгласно чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП и чл.20, ал.2 от ЗОП при условията на чл.65, ал.1 от ППЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗРВКУ(изм., ДВ, бр.17 от 2015г.в сила от 06.03.2016г.), регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД е включен в публикувания на страницата на КЕВР списък с ВиК операторите с данни за утвърдени цени на ВиК услуги с решение на КЕВР Ц-10/31.02.2016г.,01.06.2016г. Предвид горното, за обезпечаване и необходимите доставки на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на ТП „ДГС Стара река”, следва да бъде сключен договор със срок на изпълнение 48 месеца с дружеството притежаващо изключителни права, придобити по силата на административен акт, водоснабдяване и канализация на територията на община Сливен, с.Стара река - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. 6-ти септември № 27, ЕИК 829053806 съгласно чл.65, ал. 2 от ППЗОП договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП не са приложени разпоредбите на чл.64, ал.2 и ал.3 от ЗОП – покана за участие няма да се изпраща и ще се сключи договор на основание чл.79, ал.1, т.3 б.”в” от ЗОП с дружеството притежаващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на община Сливен, с.Стара река - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. 6-ти септември № 27, ЕИК 829053806, с предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от Вик оператор за срок от 48 месеца”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цените на видовете услуги- водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води се определят и изменят от КЕВР, съгласно действащото в страната законодателство и не трябва да бъдат по високи от приетите с актуални решения на КЕВР. При промяна на утвърдените от КЕВР цени, същите имат действие, без да е необходимо сключването на анекс към договора или допълнително съгласие на потребителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Ивайло Кънчев Русев

VIII.2) Длъжност

Директор