Версия за печат

00652-2018-0010

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 780 от дата 06.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://profil.septemvri.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/152-96-00-14-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември”, с 3 обособени позиции" Обособена позиция 6: "Строителен надзор при изпълнение на аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр. Ветрен, община Септември". Обособена позиция 13: "Строителен надзор при изпълнение на реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец, община Септември – улица от о.т.129 до о.т.180". Обособена позиция 14: "Строителен надзор при изпълнение на реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец, община Септември – улица от о.т.88 до о.т.180".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите по извършване на строителния надзор са следните: За Дейност 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи” - Считано от датата на получено от възложителя уведомление/известие за стартиране на работата по упражняване на строителен надзор, със срок за изпълнение, до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За Дейност 2: Изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на Технически паспорт на строежа по чл. 176 ,,б”, от ЗУТ (където е необходимо съобразно строително-монтажните работи) – в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол – Образец 15 /Акт 15/, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11689.95 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с влязло в сила Решение № 6/10.04.2018г.,за прекратяване на обособени позиции 6, 13 и 14 в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 обособени позиции”. Във връзка с горното, възложителят взема решение да проведе договаряне без предварително обявление при същите условия на първоначалната процедура, в тази част и предмет на обособени позиции 6, 13 и 14. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП: Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие иливсички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Ати консулт" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.„Младост 2”, бл. 208, вх. 2, ет. 5, ап. 33, с ЕИК 175229925, представлявано от Петър Атанасов Петров

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 96-00-12 от 19.01.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00652-2016-0011

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е в рамките на подготовката и изпълнението на строително-монтажните работи по трите обособени позиции. Прогнозните стойности на отдебните обособени позиции, предмет на настоящето възлагане са, както следва: Обособена позиция 6: 5327.80 лв. без ДДС; Обособена позиция 13: 2760.38 лв. без ДДС; Обособена позиция 14: 3601.77 лв. без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП - от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Септември, съгласно Заповед №: 434/02.04.2018г., и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1135/01.08.2017 г.