Версия за печат

01158-2018-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Анна Натова - директор на дирекция Управление на проекти, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/219.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-1 от 11.01.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е извършването на проучване и изготвяне на национален доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион, както и на регионален план за действие за региона на река Дунав във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет 4 „Пътна карта“ по Проект „Regional and Transport Development in the Danube - Black Sea Region Towards a Transnational Multiport Gateway Region” (DBS Gateway Region) № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. (Програма „Дунав“ 2014-2020 г.). Националният доклад и регионалният план са свързани с изпълнението на дейност 4.1. „Пътна карта“ и дейност 4.2. „Регионални планове за действие“ по Проекта.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДЕП-19 от 30.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Естат ООД, жк Младост 1А, бл. 548, вх. Б, ет 2, ап. 203, България 1729, София, Тел.: 02 9505515, E-mail: office@estatbg.com, Факс: 02 9505515

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изготвяне на регионален план за действие за региона на река Дунав

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

25

ІII.7) Стойност, посочена в договора
17400 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17400 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

В съответствие с предвиденото в чл. 8, ал. 1 и чл. 9 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Договора, на 18.05.2018 г. възложителят е изпълнил задължението си да извърши плащане на цената по договора, въз основа на подписания на 14.05.2018 г. окончателен приемо-предавателен протокол за окончателно приемане изпълнението на услугите по договора.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: генерален директор