Версия за печат

02716-2018-0075

BG-село Горно Сахране:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер РД-10-260 от дата 30.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ, ул. Опълченска №1 A, За: инж. Андон Кондузов, България 6151, село Горно Сахране, Тел.: 0885 002285, E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2153.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на гори - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на фуражи; Обособена позиция №2: Доставка на фуражни смески”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За Обособена позиция №1: Доставката на фуражи(фуражна пшеница, царевица и слънчоглед) съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. За Обособена позиция №2: Доставка на фуражни смески(смеска за фазани Стартер, Смеска за фазани Гроуер, Смеска за фазани Девелопер, Смеска за фазани Разплодни) съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. изцяло кореспондиращата с техническите условия за изпълнение на поръчката.Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и посочените видове и количества доставки и услуги.Възложителят предвижда възможност за допълнително възлагане по сключения договор за обществената поръчка в размер на не повече от 20 % от прогнозната стойност и/или до сключване на договор за избор на нов изпълнител, но не повече от 6 месеца. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и в случай, че общата прогнозна стойност с включени опции за увеличение до +20% не са изчерпани, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение РД-10-151/21.03.2018 г. на Директора на ТП ДЛС "Мазалат" е открита процедура с предмет: „Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите ТП ДЛС "Мазалат". Същата е прекратена с Решение за прекратяване № РД-10-213/26.04.2018г. Мотивите за прекратяване са: не е подадена нито една оферта, поради което процедурата следва да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при провеждането на открита процедура не са подадени оферти, или заявления за участие. Предвид изложеното са налице основанията на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 64 от ППЗОП във връзка с чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП ТП ДЛС "Мазалат" ще изпрати покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление на: - участника ЕТ „Георги Балев - БЕГЕ“, ЕИК: 123029389, седалище и адрес на управление:Гр. Стара Загора 6000, бул. „Патриарх Евтимий” № 156, вх.А, ап.2, представлявано от Георги Балев - управител - участника „ХЛ-ТопМикс” ООД, ЕИК 119520585, седалище и адрес на управление:Гр. Сливен 8800, бул. „Панайот Хитов” № 14, представлявано от Пламен Даскалов - управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РД-10-151 от 21.03.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02716-2018-0030

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договарянето ще се проведе на 12.06.2018 г. от 11:00 часа вАдминистративната сграда на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Мазалат”, адрес: с. Горно Сахране, пощенски код 6151, ул.“Опълченска“ №1 А, обл. Стара Загора

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

на основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалбата може да се подава в десет дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление, чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димчо Динев Радев

VIII.2) Длъжност

Директор