00652-2018-0009

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 750 от дата 30.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ива Дачева, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/150-96-00-12-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят ще извърши следните дейности: Дейност 1. Изготвяне на работен проект на допълнителна инфраструктура (компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на поръчката) и съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на допълнителна инфраструктура – пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка от проектните части следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, както и проектно-сметна документация, включваща количествени сметки по всички части: общи и подробни КСС, придружени с анализ на единични цени за всички видове работи. Капацитетът на компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци е 2598т/г. Дейност 2. Изпълнение на строителство на допълнителна инфраструктура – включва изпълнение на строителство, доставки на оборудване, техника и съоръжения, монтажни работи. Да бъде изготвена цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация. Дейност 3. Упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура по време на изпълнение на СМР, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор, експертни дейности и консултации и съдействие на възложителя при реализацията на проекта. Предвижда се въвеждане на разделно събиране на зелени биоотпадъци и други биоразградими отпадъци за обезпечаване количествата, необходими за технологичния процес при производството на компост. Имайки предвид, че в селата се насърчава домашното компостиране, се счита, че не е необходимо допълнително закупуване на специални съдове за събиране на зелени отпадъци в селата. Там ще бъдат организирани пунктове за събиране само на зелени отпадъци (от дървесен и храстов вид, с код на отпадъци – 20 02 01, 03 01 01, 03 03 01, 03 01 05, 02 01 03, 20 01 38). В предмета на поръчката е включено закупуването на съдове: кофи и контейнери, само в урбанизираните територии на градовете Септември и Ветрен. Предвижда се те да бъдат транспортирани до компостиращата инсталация посредством един брой сметосъбираща машина със щипка и кош (с високи бордове и хидравлична повдигаща платформа) с товароносимост 10 тона. Тя ще бъде отговорна единствено за събирането и транспротирането на зелени отпадъци до площадката за компостиране от цялата община. На базата на извършените прединвестиционни проучвания е определен и обема на хранителните отпадъци V=5,3 m3/24 h. При избран обем на кафяви кофи – V=0,24 m3, необходимият брой на кофите е 22 броя. Имайки предвид, че за технологичния процес на компостиране е необходимо 10% от общото количество на отпадъците необходими за компостиране, полученият брой кафяви кофи/контейнери напълно задоволява нуждите при изпълнението на настоящия проект. При реализацията на проекта и удовлетворяването нуждите за разделно събиране на хранителни отпадъци от растителен вид, на отделните генератори на отпадък описани по-горе, броят на кафявите контейнери/кофи следва да бъде разпределен по начин, подробно описан в документацията за обществена поръчка, неразделна част от решението за откриване на процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Дейностите се изпълняват в рамките на проект с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0004-С01 за Дейност 5 от договора – „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1OP002-2.002 „Kомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, държавния бюджет на Република България и собствения принос на бенефициентите.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе до затруднения с изпълнение и отчитане на работите по обекта. Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1357572.7 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е избрал да проведе открита процедура с оглед на това, че провеждането на предвидената в ЗОП този вид процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

За кмет на Община Септември съгл. Заповед №434/02.04.2018 г., и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1135/01.08.2017 г.