Версия за печат

00164-2016-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 65 от 23.05.2018 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Нина Иванова, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220788, E-mail: n.p.ivanova@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http:// pp.mod.bg/MO-DOA-2016-013.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас" по 9 обособени позиции.

II.3) Кратко описание на поръчката

Опазване и защита на имущество, сигнализиране при нерегламентиран достъп до освободените войскови имоти (ОВИ) и осъществяване на пропускателен режим на територията на ОВИ. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителна дейност, техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 43 от 14.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-729471
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 76 - 134347 от 19.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 164-2016-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

729471

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя по обособени позиции № № 3 и 8. Мотивите за прекратяването на процедурата по посочените обособени позиции се съдържат в Раздел "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № № 3 И 8" от протокола по чл. 72 от Закона за обществените поръчки (отм.) във връзка с §18 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) .

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 3 ОВИ 1127 - казармен район с 34 бр. сгради и площ 103.31 дка, намиращ се в гр. Лом, ул. "Славянска", общ. Лом, обл. Монтана, ОВИ 2329 - танкодрум с 12 бр. сгради и площ 205,160 дка, намиращ се в с. Трайково, общ. Лом, обл. Монтана, ОВИ 2300 - казармен район с 22 бр. сгради и площ 325,04 дка, намиращ се в с. Охрид, м. "Пъстрин чукар", общ. Бойчиновци, обл. Монтана и ОВИ 2673 - стрелкови клуб с 2 бр. сгради и площ 8,76 дка, намиращ се в гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана. Обособена позиция № 8 ОВИ 1365 -складов район със 7 бр. сгради и площ 22,31 дка, намиращ се в гр. Българова, общ. Карнобат, обл. Бургас, ОВИ-мобилизационна база с 16 бр. сгради и площ 36,61 дка, намиращ се в с. Драгово, общ. Карнобат, обл. Бургас, ОВИ 2274 -складов район с 15 бр. сгради и площ 161,65 дка, намиращ се в с. Крумово градище,общ. Карнобат, обл. Бургас и ОВИ 2265 - казармен район с 53 бр. сгради, намиращ се в с. Дъбовица, общ. Сунгуларе, обл. Бургас, съгласно техническа спецификация ТС В 98.2240.16.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.05.2018 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Дончев Каракачанов
Длъжност: министър на отбраната на Република България