Версия за печат

00748-2017-0002

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 394 от 17.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00748-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД ”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УС-02-06-056-17 от 23.02.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Илан Медицинска Апаратура ООД, ул. Кирил Шиваров № 9, България 9000, Варна, Тел.: 05 2612259, E-mail: office@ilan.bg, Факс: 05 2612258

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД ”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1950 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.02.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2962.08 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това, че количествата на хранителните продукти са прогнозни на база минал период и фактическия разход зависи от реалния обем дейност в лечебното заведение за периода на договора при спазване на единичните цени на хранителните продукти.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.05.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Николина Станчена Генева-Колева
VII.2)
Длъжност: За Изпълнителен директор съгласно заповед РД06-363/08.05.18