Версия за печат

00276-2016-0018

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Стефан Младенов №1, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/627.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-41-1 от 13.12.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2016-0018
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обслужване и ремонт на климатици и климатични инсталации ще се изпълнява в обекти на „Български пощи” ЕАД за срок от 12(дванадесет) месеца в осем обособени позиции .Обособена позиция 1: ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище,съгласно техническите изисквания, посочени в документацията. II.2.5) Критерии за възлагане:


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 107 от 19.04.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Зет Пи Ем Сървис ООД, гр.Варна, район Приморски, бул.»Цар Освободител» № 77, вх.Б, ап.15, България 1421, Варна, Тел.: 0359 894728244, E-mail: office@zpmservice.com, Факс: 0359 894728244

Интернет адрес/и:

URL: www.zpmservice.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции» за обособена позиция № 1 ОПС Варна, автобаза, РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.05.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14448.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.05.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор