Версия за печат

01044-2018-0004

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер АП-03-23-144 от дата 21.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120068166

BG424, Областен управител на област Смолян, бул. България 14, За: инж. Момчил Караиванов - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Смолян и ръководител на проекта, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60155, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sm.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва изграждането на: 1) Подходен път към ГКПП – продължение на републиканския второкласен път II-86 от км 134+000 до км 135+066,40, с пътно платно включващо 3 ленти за движение - 2х3.50м и 1х3,00м и банкети 2х1.50 м. 2) ГКПП, включващ: 1. оформяне и благоустрояване на две площадки; 2. изграждане на сгради – 3 административни, контролни кабини 2, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП, в съответствие с изискванията към строежите по реда на чл.169 от ЗУТ. 3. Изпълнение на отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти. Цялостният проект включва части – геодезия, архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, вертикално планиране,пътна, план за здравословни и безопасни условия на труд, план за управление на отпадъците, пожарна безопасност, геология, паркоустройство и благоустройство, енергийна ефективност, статистически изчисления за устойчивост на откосите на изкопи и насипи, организация на движението, ландшафт и биологично укрепване по приложения към документацията технически проект и количествени сметка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящaта обществена поръчка е без осигурено финансиране и се открива под условие, че възложителят ще получи национално или друго дофинансиране към полученото финансиране по проект „Aiming at Improving Cross - Border Accessibility“ с акроним „CrossBo“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 3: „Трансграничен район с подобрена взаимосвързаност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно техническия проект дейностите, включени в предмета на поръчката следва да се изпълняват, едновременно и в този смисъл същите са неделими. За качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Разделянето на предмета на обособени позиции може да доведе до различно начало на изпълнение на отделните дейности, технически затруднения и сложна координация между отделните изпълнители, което създава необосновано поемане на риска изграждането на целия обект да не приключи качествено и в срок. За качественото изпълнение на поръчката дейностите по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор, като е налице невъзможност за разделяне на дейностите по изпълнението на двата подобекта: граничен контролно-пропускателен пункт и довеждащ път, в отделни обособени позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Наличието на двама отделни изпълнители на двата подобекта би довело до конфликт между тях с оглед ограничения периметър на строителната площадка и спазване на предвижданията им за начин и срок за изпълнение на всеки подобект. Достъпът до граничния контролно-пропускателен пункт се осъществява само през довеждащия път, което определя наличието на само един главен подход, който може да бъде използван по време на строителството. За изпълнението на подобектите са необходими големи количества строителни материали, чието съхранение, складиране и доставяне на строителната площадка би било затруднено при наличието на двама изпълнители, поради недостатъчното пространство. При ограниченото пространство, липсата на варианти за подход и с оглед спазване на изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) възлагането на строителството на двама изпълнители би създало затруднения не само за складиране на необходимите строителни материали и за движението на обслужващата механизация и ситуирането на санитарно-битовите фургони за строителните екипи по време на строителството, но и условия за инциденти и създаване на риск за здравето и живота на строителните екипи. Считам, че видовете и количества строителни работи по двата подобекта не могат технически и икономически да се разделят и обособят без значителни затруднения за възложителя. Изпълнението касае един строителен обект, в обхвата на който е налице обусловеност между дейностите по изпълнение на двата включени в него подобекта, като същите не могат да се изпълняват отделно и напълно независимо един от друг. Допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното, отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на строителната площадка. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на обекта качествено и в срок. С горните мотиви, и позовавайки се на основната цел на закона за ефективност при разходване на публичните средства, възложителят приема, че разделянето на конкретната обществена поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14526000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура. В случая не са налице основанията за провеждане на състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог и предвид прогнозната стойност на поръчката е взето решение за възлагането и чрез "Открита процедура".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящaта обществена поръчка е без осигурено финансиране и се открива под условие, че възложителят ще получи национално или друго дофинансиране към полученото финансиране по проект „Aiming at Improving Cross - Border Accessibility“ с акроним „CrossBo“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 3: „Трансграничен район с подобрена взаимосвързаност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като в посочения смисъл съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП се предвижда клауза за отложено изпълнение в проекта на договор /“Договора“/. Отложеното изпълнение се състои в: липсата на осигурено финансиране за изпълнението на Договора; обуславяне на изпълнението от получаването на финансиране за изпълнението на Договора - започване на строителството, в това число извършване на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, само след получаване на финансиране за изпълнението на Договора, а не единствено на база сключването му; възможност при липса на финансиране за всяка от страните да прекрати Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора и неустойки.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Живков Славов

VIII.2) Длъжност

Областен управител на област Смолян