Версия за печат

00164-2017-0037

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Марин Маринов, България 1092, София, Тел.: 02 9220656, E-mail: m.i.marinov@mod.bg, Факс: 02 9879693

Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-057.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Военно формирование 34 750, Карлово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на „Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, „Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1” и „Изстрел с инертна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1”, съответстваща на изискванията на Технически спецификации ТС Б.05.2589.16-ВО, ТС Б.05.2696.17-ВО и ТС Б.05.2697.17-ВО, необходими за Българската армия.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

35331300

Описание:

Гранати

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2603280 EUR с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

21-39-231

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 198 - 408454 от 14.10.2017 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: УД-03-17/15.05.2018г. / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

30.03.2018 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Вазовски машиностроителни заводи ЕАД, бул. Иван Вазов № 1, България 4330, Сопот, Тел.: 02 9805504, E-mail: office@vmz.bg, Факс: 02 9805504

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 2714405 EUR с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2603280 EUR с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2018 г.