Версия за печат

01158-2018-0011

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 272-1-11 от дата 17.05.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Добрил Добрев, България 9000, Варна, Тел.: 052 684613, E-mail: dobril.dobrev@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bgports.bg/bg/zop/235.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАСТИЛКИ И ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ В ТИЛА НА 3, 4 И 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Площта предмет на настоящата поръчка е около 24 000 м2 СМР, които ще се извършат са следните: рязане на асфалтобетонова настилка, фрезоване на асфалтобетонова настилка, направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета, направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на пътни знаци и направа на лабораторни проби, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00м, L=3,00м, доставка и монтаж на автоматични бариери, турникет за контрол на достъпа и изграждане на фундаментите към тях. изграждане асансьор за инвалиди, изграждане на нови шахти, полагане на тръби ПЕВП ф110, необходимите фитинги, ПХ, спирателна арматура, зариване на водопровода, изпитване и дезинфекция, доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф300 и 200 SN16 в изкоп, необходимите фитинги, изграждане на нови РШ, канализационни с H до 3,00м от стоманобетонови пръстени Ф1000 и изпитване на канализацията, изграждане нови кабелни канали и изтегляне на нови кабели. доставка и монтаж на улични осветителни тела до 6 метра, разрушаване на две сгради от по 160 м2.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта е изпълнение на строителство на един обект, което не предполага разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обекта е до 2 500 000. 00 лева без ДДС във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез "открита процедура".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Руменов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП Пристанище Варна