Версия за печат

02538-2018-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОПИ-590 от дата 15.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-185.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“. Обем и количество: Обособена позиция № 1: 1.Стол магистратски-15 бр.; 2.Стол служител – 44 бр; 3.Посетителски стол – 153 бр.; 4.Стол президиум – 10 бр.; 5.Стол президиум – 6 бр. 6. Стол за конферентна зала-конфигурация от 3 стола – 70 бр.; 7.Стол еко кожа – 40 бр.; 8.Стол метал и мрежа – 88 бр.; 9.Шезлонг – 30 бр.; 10.Диван и един фотьойл – 2 бр.; 11.Диван и 2 броя фотьойли – 3 бр.; 12.Диван и 2 броя фотьойли – 4 бр; 13.Канапе двуместно без подлакътници – 9 бр. 14.Канапе с подлакътници – 1 бр.; 15. Канапе двуместно без подлакътници с допълнителни възглавници на облегалката – 2 бр. Обособена позиция № 2: 1.Бюро – 30 бр.; 2.Бюро - 1 бр.; 3.Бюро – 2 бр.; 4.Бюро – 5 бр.; 5.Помощно бюро – 31 бр.; 6.Помощно бюро – 3 бр.; 7.Помощно бюро – 2 бр.; 8.Свързващ модул – 22 бр.; 9.Бюро с присъединител – 7 бр.; 10.Гардероб двукрилен – 11 бр.; 11.Гардероб двукрилен – 7 бр.; 12.Гардероб двукрилен – 7 бр.; 13.Гардероб еднокрилен – 7 бр.; 14.Гардероб еднокрилен – 7 бр.; 15.Секция стелаж 3/5 – 11 бр.; 16.Секция стелаж 3/5 – 2 бр.; 17.Секция стелаж 3/5 – 14 бр.; 18.Секция стелаж – 2 бр.; 19.Маса холна – 10 бр.; 20.Холна маса – 1 бр.; 21.Маса холна – 1 бр.; 22.Маса холна – 7 бр.; 23.Маса метална с термоплот – 12 бр.; 24.Маса метална с термоплот - 12 бр.; 25.Заседателна маса – 7 бр.; 26.Заседателна маса – 1 бр.; 27.Заседателна маса – 1 бр.; 28.Заседателна маса – 1 бр.; 29.Маса за учебна зала – 12 бр.; 30.Трибуна – 1 бр.; 31.Трибуна – 2 бр.; 32.Контейнер със заключване – 43 бр.; 33.Контейнер със заключване - 1 бр.; 34.Контейнер със заключване - 6 бр.; 35.Контейнер със заключване - 7 бр.; 36.Бюро с работна маса – 1 бр.; 37.Помощно бюро – 1 бр.; 38.Шкаф – 1 бр.; 39.Библиотека състояща се от двукрилен гардероб и секционен шкаф със стъклени врати и секционен шкаф с плътни врати – 1 бр.; 40.Вграден шкаф, състоящ се от двукрилен гардероб с надстройка с две врати, двукрилен гардероб за мивка с надстройка с две врати и свързващ шкаф с две врати – 39 бр.; 41.Сгъваемо легло – 5 бр.; 42.Метален шкаф – 12 бр.; 43.Стъклена витрина – 2 бр.; 44.Комплект маса и 4 стола – 11 бр.; 45.Комплект маса 2 пейки и 1 стол - 2 бр.; 46.Закачалка – 10 бр.;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 133000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 148800 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Обособена позиция № 3 - Доставка на мебели за кухня и Обособена позиция № 4 - Доставка на метални каси. Прогнозните стойности на обособени позиции № 3 и № 4 са както следва: - Обособена позиция № 3 – 6 700 лв. без включен ДДС; - Обособена позиция № 4 – 9 100 лв. без включен ДДС. Прогнозните стойности на обособени позиции № 3 и № 4 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 3 и № 4 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 3 и № 4 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за обособена позиция № 1 и № 2), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност /ПС/ на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 133 000 лв. (без включен ДДС, разделена по обособени позиции /ОбП/, както следва: - ОбП № 1 – 65 000 лв. без включен ДДС; - ОбП № 2 – 68 000 лв. без включен ДДС; Същата се възлага като част (обособени позиции) от обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ по четири ОбП: ОбП № 1 – Доставка на столове и мека мебел; ОбП № 2 – Доставка на офис мебели; ОбП № 3 – Доставка на мебели за кухня; ОбП № 4 – Доставка на метални каси. Общата стойност на обществената поръчка по четирите ОбП е в размер общо на 148 800 лв без вкл. ДДС, разделена по ОбП, както следва: ОбП № 1 – 65 000 лв. без включен ДДС; ОбП № 2 – 68 000 лв. без включен ДДС; ОбП № 3 – 6 700 лв. без включен ДДС; ОбП № 4 – 9 100 лв. без включен ДДС; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Имайки предвид горното:ПС на ОбП № 1, представлява 43,68 % от общата стойност на поръчката; ПС на ОбП № 2, представлява 45,70 % от общата стойност на поръчката;ПС на ОбП № 3, представлява 4,50 % от общата стойност на поръчката.ПС на ОбП № 4, представлява 6,12 % от общата стойност на поръчката. Прогнозните стойности на ОбП № 3 и № 4 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на ОбП № 3 и № 4 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОбП № 3 и ОбП № 4 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за ОбП № 1 и № 2), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Въз-ят има право да възлага об-ни позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съот-та обо-на поз-ия не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Общата прог-на стойност на общ-на поръчка за доставки е в общ размер на 148800 лв. лева без вкл. ДДС. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 в размер на 65 000лв., без включен ДДС, представлява 43,68 % общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 e в размер на 68 000 лв., без ДДС, представлява 45,70 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 - Доставка на мебели за кухня, e в размер на 6 700 лв., без ДДС, представлява 4,50 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 4 - Доставка на метални каси, e в размер на 9 100 лв., без ДДС, представлява 6,12 % от общата стойност на поръчката.Тъй като всяка една от прог-те стойности на об. позиции № 3 и № 4 е под 30 000 лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Об-на позиция № 3 и Об-на позиция № 4 ще се възложат по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане. Остатъчната стойност на поръчката, в случая тази по обособена позиция № 1 и № 2, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП следва да се възложи по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП но е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката по обособена позиция № 1 и № 2 с оглед стойността на проведени през предходните 12 месеца обществени поръчки със същия предмет. Също така провеждането на открита процедура, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респ. публичността при разходването на публични средства. Предвид посоченото обстоятелство , това, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, безспорно е налице законово задължение поръчката да се възложи чрез провеждане на открита процедура.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефка Милкова Инджова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "Сграден фонд и техническо обслужване" в Администрация на главния прокурор /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-87/01.03.2018 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/