Версия за печат

00627-2018-0006

BG-Смядово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 217 от дата 14.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I №2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: оbshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.smyadovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на Мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура е процедура цели да се избере изпълнител , който да доставя Мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Поръчката частично се финансира от проект BG05FMOP001-3.002-0014-C03 "Осигуряване на топъл обяд - 2016 в община Смядово" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка, касае доставката на хранителни продукти обособена в група, като е нецелесъобразно отделните продукти да бъдат разделени на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 108000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение номер 741 от дата 04.12.2017 г. Община Смядово е открила открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година” Обществената поръчка включва е била раздела на 7 (седем) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция 2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др. Обособена позиция 3 (ОП 3) – Месо, месни произведения, риба и др. Обособена позиция 4 (ОП 4) – Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др. Обособена позиция 5 (ОП 5) – Плодове и зеленчуци /пресни / и др. Обособена позиция 6 (ОП 6) – Захар, захарни изделия и др. Обособена позиция 7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др. До изтича на срокът за подаване на оферти в частта на обособена позиция 2 – Мляко, млечни произведения, яйца и др. са подадени две на брой оферти. Подадените оферти в процедурата по тази обособена позиция са отстранени от участие с Решение № 178 от 19.04.2018 г. на Кмета на Община Смядово, което решение е влязло в законна сила и е породило предписаните в него права. Офертата на поканеният в настоящата процедура, участник е отговаряла на изискванията на възложителят, но е надхвърляла предвиденият в процедурата финансов ресурс. Оптималният финансов ресурс за изпълнение на дейностите предмет на тази обособена позиция е бил в размер на 108000 лв. , без ДДС, а поканеният участник е предложил да изпълни дейностите в откритата по вид процедура по тази обособена позиция за сумата от 136224,10 лв., без ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 , т. 2 от ЗОП, Община Смядово разполага с правната възможност да проведе процедура на договаряне без предварително обявление, като покани участника предложил цена за изпълнение на дейностите предмет на поръчката надвишаващ предварително предвидения финансов ресурс.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

БРАТЯ ВЕЛИКОВИ“ ООД, ЕИК125504742, адрес: област ТЪРГОВИЩЕ, община ТЪРГОВИЩЕ, гр.ТЪРГОВИЩЕ, жк ЗАПАД бл.54 ет.3 ап.16

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 741 от 04.12.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00627-2017-0007

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цялата документация по повод обществената поръчка е налична в интернет страницата на община Смядово - www.smyadovo.bg, раздел "Профил на купувача"

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в сроковете посочени в чл. 197 от ЗОП. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Йорданов Кюркчиев

VIII.2) Длъжност

Заместник- кмет на община Смядово,/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА и заповед № 502 от 05.11.2015г./